Who's Online

Trang web hiện có:
358 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1147608
Trong ngày
Tổng cộng
1243
1147608

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chưa thiết đặt hình ảnh

DN01: Các Lô Đất Tại Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Giá khởi điểm: 11.270.389.000 đồng

 

Mã tài sản: DN01

Chi tiết

  1. 1.      Đặc điểm và giá khởi điểm của tài sản

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI XÃ XUÂN HÒA

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

1

Quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 5.636 m2 thuộc thửa đất số 530, TBĐ 78 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm

Thời hạn sử dụng: 01/12/2019

169.080.000đ

2

Quyền sử dụng đất diện tích 1251 m2 thuộc thửa đất số 48, TBĐ 81 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 15/10/2043

37.530.000đ

3

Quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 29.445 m2 thuộc thửa đất số 288, TBĐ 81 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 15/10/2043

883.350.000đ

4

Quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 12.222 m2 thuộc thửa đất số 74, TBĐ 81 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lô.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 01/01/2050

366.660.000đ

5

Quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 21.976,7 m2 thuộc thửa đất số 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 382, 391, 383, 384, 381, TBĐ 82 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc.

Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng: 11/01/2020

549.417.500đ

6

Quyền sử dụng đất nông nghiệp diện tích 1271,3 m2 thuộc thửa đất số 766, 767, 770, 771, TBĐ 77 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc.

Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng: 01/2020

31.782.500đ

7

Quyền sử dụng đất nông nghiệp DT: 5.986 m2 thuộc thửa đất số 768, TBĐ 77 Ấp 2 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc.

Mục đích sử dụng: có 300m2 đất ở tại nông thôn, 5686m2 đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến 01/2050

203.580.000đ

8

Quyền sử dụng đất diện tích 18.176m2 thuộc các thửa 839, TBĐ 77, xã Xuân Hòa.

Mục đích sử dụng: Có 300m2 đất thổ cư;  17.876m2 đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đất ở thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến 01/2050

569.280.000đ

9

Quyền sử dụng đất 8.886m2 thuộc các thửa 924, 926, 927, TBĐ 77 Ấp 2 xã Xuân Hòa.

Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

Thời hạn sử dụng: đến 01/2010

222.150.000đ

10

Quyền sử dụng 2.052m2thuộc các thửa 928, 929, 930, 932, TBĐ 77 Ấp 2 xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc.

Mục đích sử dụng: Đất trồng lúc nước còn lại

Thời hạn sử dụng:  01/2020

51.300.000đ

11

Quyền sử dụng 50.409m2 thuộc thửa 66, TBĐ 22 Ấp 2 xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đến 15/10/2043

2.016.360.000đ

12

Quyền sử dụng 1.091m2  thuộc thửa 113, TBĐ số 34 Ấp 2 xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc.

Mục đích sử dụng: có 100m2 đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm 991m2

Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến 02/2050.

Quy hoạch: Thửa đất có 150m2 đất thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Sóc Ba Buông.

98.370.000đ

13

Quyền sử dụng 785m2 thuộc thửa 106, TBĐ 34 Ấp 2 xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: 100m2 đất ở nông thôn, 685m2 đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến 02/2050.

Quy hoạch: Thửa đất có 83m2 đất thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn đường Sóc Ba Buông.

78.290.000đ

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI XÃ XUÂN HƯNG

1

Quyền sử dụng 9.045m2 thuộc thửa 216, TBĐ 27 Ấp 2 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc.

Mục đích sử dụng: Trồng cây lâu năm khác

Thời hạn sử dụng: đến 12/2049

271.350.000đ

2

Quyền sử dụng đất diện tích 1.307m2 thuộc thửa 211, TBĐ 27 ấp 2 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm khác

Thời hạn sử dụng: đến 12/2049

39.210.000đ

3

Quyền sử dụng đất diện tích 3.050m2 thuộc thửa 104, TBĐ 90 ấp 5 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai .

Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại.

Thời hạn sử dụng:  12/2019

76.250.000đ

4

Quyền sử dụng đất diện tích 2.037m2 thuộc thửa 104, TBĐ số 90 Ấp 5 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

Thời hạn sử dụng: đến 12/2019

 50.925.000đ

5

Quyền sử dụng đất diện tích 2.792m2 thuộc thửa 65, TBĐ số 90 Ấp 5 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

Thời hạn sử dụng: 12/2019

69.800.000đ

6

Quyền sử dụng đất diện tích 2.078m2 thuộc thửa 36, TBĐ 90 Ấp 5 xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn sử dụng: đến 12/2019

51.950.000đ

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI XÃ XUÂN HIỆP

1

Quyền sử dụng đất diện tích 14.071m2 thuộc thửa 139, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 02/12/2060

464.343.000đ

2

Quyền sử dụng đất diện tích 17.022m2 thuộc thửa 133, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đến 19/10/2060

561.726.000đ

3

Quyền sử dụng đất diện tích 15.880m2thuộc thửa 134, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đến 19/10/2060

524.040.000đ

4

Quyền sử dụng đất diện tích 9.092m2 thuộc thửa 138, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đến 02/12/2060

300.036.000đ

5

Quyền sử dụng đất diện tích 22.180m2 thuộc thửa số 136, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 19/10/2060

731.940.000đ

6

Quyền sử dụng đất 29.274m2 thuộc thửa 135, TBĐ 12 Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 19/10/2060

966.042.000đ

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI XÃ XUÂN THÀNH HUYỆN XUÂN LỘC

1

Quyền sử dụng đất diện tích 8.467m2 thuộc thửa 87, TBĐ 35 Ấp Tân Hòa xã Xuân Thành huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng:  đến 28/9/2059

259.897.000đ

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI XÃ SUỐI CAO HUYỆN XUÂN LỘC

1

Quyền sử dụng đất diện tích 18.112m2 thuộc thửa 587, TBĐ 59 Ấp Gia Lào Xã Suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 20/10/2060

543.360.000đ

2

Quyền sử dụng đất diện tích 16.840m2 thuộc thửa 586 (Thửa tạm 412A), TBĐ 59 Ấp Gia Lào Xã Suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: 20/10/2060

505.200.000đ

3

Quyền sử dụng đất diện tích 19.239m2 thuộc thửa 588, TBĐ 59 xã Suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng: đến 20/10/2060

577.170.000đ

4

Tổng Cộng giá trị tài sản

11.270.389.000đ

         
  1. 2.      Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá :
  • Vẫn còn trong thời gian đăng ký đấu giá.

Tag: bán đấu giá, ban dau gia.

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat